Dành Cho Các Doanh Nghiệp Quốc Tế

The content of this page is in Vietnamese. The remainder of the website is available in English and French only.

Trên trang web này là Pháp, Anh và các thông tin trên trang. Cùng với một phác thảo trong những lợi thế và khả năng cạnh tranh chủ yếu ở Canada, trên trang này, các liên kết tới các nguồn tài nguyên chính có thông tin liên lạc quan trọng, đã được xuất bản bằng tiếng Việt.

Sáng Kiến Cổng Nối và Hành Lang Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Gateway and Corridor Initiative) là một tập hợp các biện pháp đầu tư và chính sách kết hợp tập trung vào hoạt động thương mại với Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương. Nhiệm vụ của nó là lập ra Cổng Nối và Hành Lang Châu Á Thái Bình Dương của Canada như một mạng lưới vận tải tốt nhất tạo điều kiện cho các dây chuyền cung ứng toàn cầu giữa Bắc Mỹ và Châu Á. Sáng Kiến này được chỉ đạo bởi Bộ Trưởng Cổng Nối Châu Á Thái Bình Dương.

Resources Tài nguyên


Tài Nguyên Bổ SungCanada's Asia-Pacific Gateway